A+ A A-

Обявление / 22.04.2015 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
 
На основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал.12 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Хасково съобщава че е изработен проект за Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на кв.172, 172а и част от квартали  545, 546 и 178а, гр.Хасково.
Изменението на плана за регулация е нанесено с кафяви и зелени линии, надписи и щрихи в проекта
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13  и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9.00 – 12.00 ч.
Настоящото обявление е публикувано в Държавен вестник бр. 26/07.04.2015 г.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на настоящото обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art