A+ A A-

Съобщение / 14.04.2015

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Дирекция „Устройство на територията“-Община Хасково,
СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94А-3680-2/23.03.2015г.
е издадена заповед  №336/08.04.2015г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и план за застрояване  за поземлени имоти  №77195.518.493 и №77195.518.494, кв.13а „Болярово“, гр. Хасково, „за жилищни нужди“.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603- 412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №33.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Решението не подлежи на оспорване.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art