A+ A A-

Съобщения / 27.03.2015

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Дирекция „Устройство на територията“-Община Хасково,
СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Б-1047-1/19.1.2015г.
е издадено Решение №781 от Протокол №1/20.01.2015г. на Общински съвет  Хасково за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за застрояване  за поземлен имот №77195.188.3 в местност „Червена стена“, землище гр. Хасково  с функционално предназначение „Сграда със смесено предназначение – бродировъчно ателие и жилища“.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603- 412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №33.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Решението не подлежи на оспорване.


СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Дирекция „Устройство на територията“-Община Хасково,
СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Х-935-2/19.1.2015г.
е издадено Решение №784 от Протокол №1/20.01.2015г. на Общински съвет  Хасково за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №77195.515.57 и №77195.515.58  в местност „Кемера“, землище кв.„Болярово“, гр.Хасково  с функционално предназначение „Сграда за складови дейности и обществено обслужване“.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603- 412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №33.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Решението не подлежи на оспорване.


СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Дирекция „Устройство на територията“-Община Хасково,
СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94С-2653-2/23.02.2015г.
е издадена заповед  №248/19.03.2015г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за застрояване  за поземлен имот №77195.705.414, ж.р.“Куба“I,   гр. Хасково.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603- 412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №33.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Решението не подлежи на оспорване.


СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Дирекция „Устройство на територията“-Община Хасково,
СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Л-716-2/5.03.2015г.
е издадена заповед  №249/19.03.2015г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за застрояване  за поземлен имот №77195.705.41, ж.р.“Куба“II,   гр. Хасково.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603- 412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №33.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Решението не подлежи на оспорване.


СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Дирекция „Устройство на територията“-Община Хасково,
СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94В-106-2/23.02.2015г.
е издадена заповед  №250/19.03.2015г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за регулация  за поземлен имот №77195.702.5, кв.1026, ж.р.“Кенана“,  гр. Хасково, „за жилищно застрояване“.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603- 412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №33.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Решението не подлежи на оспорване.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art