A+ A A-

Съобщение / 27.03.2015

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че  по вх.№94С-2091-1/10.03.2015г. е издадена заповед №271/25.03.2015г на Кмет на община Хасково за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.744.135, кв.1197 ж.р. „Каменец“ гр. Хасково, за „автоборса“.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ Заповедта не подлежи на оспорване.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art