A+ A A-

Обявление / 10.03.2015 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
 
На основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал.12 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Хасково съобщава че е изработен проект за Подробен устройствен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места – фаза окончателен проект за обект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“, включващ парцеларен план за елементите на обслужващата техническа инфраструктура – „Канализация на Диспечерски център“, на територията на землището на с.Стамболийски, общ.Хасково.
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13  и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9.00 – 12.00 ч.
Настоящото обявление е публикувано в Държавен вестник бр. 6/23.01.2015 г.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обявлението в държавен вестник заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.
 
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art