A+ A A-

Съобщения / 06.03.2015

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Дирекция „Устройство на територията“-Община Хасково,
СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Б-1047-1/19.1.2015г.
е издадено Решение №781 от Протокол №1/20.01.2015г. на Общински съвет Хасково за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №77195.188.3 в местност „Червена стена“, землище гр. Хасково с функционално предназначение „Сграда със смесено предназначение – бродировъчно ателие и жилища“.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603- 412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №33.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Решението не подлежи на оспорване.


СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Дирекция „Устройство на територията“-Община Хасково,
СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Х-935-2/19.1.2015г.
е издадено Решение №784 от Протокол №1/20.01.2015г. на Общински съвет Хасково за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №77195.515.57 и №77195.515.58 в местност „Кемера“, землище кв.„Болярово“, гр.Хасково с функционално предназначение „Сграда за складови дейности и обществено обслужване“.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603- 412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №33.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Решението не подлежи на оспорване.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art