A+ A A-

Обявление / 17.02.2015

Община Хасково на основание чл. 140, ал. 3 и чл. 131 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал. 3 АПК(Административно процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:
- Севим Емин Емин – с адрес гр.Хасково, кв.“Орфей“бл.18, ет.3, ап.15,
че е издадена виза за проектиране на „надстройка на съществуваща заварена жилищна сграда“, находяща се в поземлен имот с идентификатор 77195.732.110, УПИ XIV, кв.86 по плана на гр.Хасково.
Визата се намира в Дирекция “Устройство на територията“ на ул.“Михаил Минчев“№3, ет.3-ти, стая №33. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9:00-12:00ч.
На основание чл.215, ал. 1и ал. 4 от ЗУТ визата може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд ч 14-дневен срок от обявяване на съобщението.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art