A+ A A-

Към преписка с вх.№ 94 И-2445-2/01.03.2016г.

О Б Я В Л Е Н И Е   
               
Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:
 
- Мария Панайотова Стоянова - с последен известен административен адрес: гр. София, кв. „Гео Милев“, ул. „ Ал. Фон Хумболт “ № 21,
- Славка Николова Митева - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Светлина“ № 34 А,
- Тодор Янков Кутелов - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к.“Орфей“ № 31, вх. Б, ет. 1, ап.6,
- Атанас Тодоров Янков -   с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к.“Орфей“ № 31, вх. Б, ет. 1, ап.6,
- Донка Николова Митева - с последен известен административен адрес: общ. Хасково, с. Узунджово, ул. „Аргир Стоилов“ № 31,
че със Заповед № 735/20.06.2016г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ VI260 кв. 38, с. Узунджово, общ. Хасково. 
Заповедта и проектът се намират в Дирекция “ АГСИ ” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.
 
 
ДОБРИ  БЕЛИВАНОВ
Кмет на Община Хасково
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art