A+ A A-

Към преписка с вх.№ П-56/12.09.2015г.

О Б Я В Л Е Н И Е   
                
Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:
 
- Петко Вълчев Георгиев – собственик на гараж с идентификатор 77195.713.115.6, УПИ I, кв. 22, гр. Хасково.
 
че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ I за комп. жил. строителство, УПИ II и УПИ X, кв. 22, гр. Хасково.
Проектът се намира в Дирекция “ АГСИ ” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ проектът може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
 
ДОБРИ  БЕЛИВАНОВ
Кмет на Община Хасково
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art