A+ A A-

Съобщениe / 8.08.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ
 
На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е по вх №94К-717-2/14.07.2016 е издадена Заповед №966/04.08.2016г на кмет на община Хасково за разрешаване изработването на ПУП - план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.746.288, кв.1117 в ж.р. „Каменец“, гр.Хасково. С ПУП имотът да се урегулира „за жилищни нужди“ и ниско жилищно застрояване.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ Заповедта не подлежи на оспорване.
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art