A+ A A-

Обявление / 01.08.2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   
                  
Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересовани лица:
 
- Юлия Борисова Янева - с последен известен административен адрес: гр. Хасково,  бул. „ България “ № 188, вх. Б, ет.5, ап.29,
 
че със Заповед № 696/13.06.2016г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за Подробен устройствен план – изменение на кадастралния план на имот пл.     № 204, кв. 43а, с. Войводово, община Хасково.
Заповедта и проектът се намира в Дирекция “ АГСИ ” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на заповедта.
 
ДОБРИ  БЕЛИВАНОВ
Кмет на Община Хасково
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art