A+ A A-

Съобщения / 29.07.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ
 
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и кадастър“-Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53К-544-3#2/11.05.2016г. е издадено Решение №231 от Протокол №12/22.07.2016г. на Общински съвет  Хасково за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за застрояване парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за поземлен имот №77195.515.31 в местност „Кемера“,землище гр.Хасково с цел промяна предназначението на земеделската земя в урбанизирана територия за застрояване на двуетажна офис-сграда и едноетажна складово-производствена сграда за производство на текстилни изделия“.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603- 412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Решението не подлежи на оспорване. 
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art