A+ A A-

Обявление / 25.07.2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
 
На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Хасково съобщава че с Решение по точка 36 от Протокол           № 12/14.06.2016 г. на ЕСУТ е приет проект за Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на кв. 634 и кв. 636, гр. Хасково. 
С изменение на плана за улична регулация се премахват улици с о.т. 6, 49, 50 и улица с о.т. 11, 28 в следствие на което се прамахват осови точки 49, 11 и 28. Изменят се улици с о.т. 47, 51 и улица с о.т. 50, 51, 52, 53, 54, 55, в следствие на което се изместват о.т. 50, 51, 52, 53, 54 и се поставя нова о.т. 3675. Не се променят габаритите на изменените улици.
В следствие на изменението на уличната регулация се образува нов урегулилан поземлен имот в кв.634, а именно УПИ VIII и се отрежда „за озеленяване“.
Оформя се нов квартал с номер 919, затворен от улици с о.т. 51, 47, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52. 
В квартали 634 и 636 се изменят урегулирани поземлени имоти както следва:
В квартал 634
- УПИ IV за общ. обслужване и жил. нужди 
- УПИ V за общ. обслужване и жил. нужди 
В квартал 636
- УПИ I за обществено жил. строителство.
- УПИ III за обществено жил. строителство.
- УПИ IV за обществено жил. строителство.
Изменението на плана за регулация е показано с кафяви, зелени линии, надписи и щрихи в проекта.
 
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18  и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9.00 – 12.00 ч.
Настоящото обявление е публикувано в Държавен вестник бр. 53/12.07.2016 г.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на настоящото обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art