A+ A A-

Съобщения / 27.07.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ
 
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и кадастър“- Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Г-2112-2#2/01.07.2016г. е издадена заповед  №901/22.07.2016г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.704.124, кв.1045, ж.р.“Кенана“, гр. Хасково, “за жилищни нужди“. 
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Заповедта не подлежи на оспорване. 

 
СЪОБЩЕНИЕ
 
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и кадастър“- Община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94М-505-2/06.07.2016г. е издадена заповед  №902/22.07.2016г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план - план за регулация за поземлен имот №77195.703.94, кв.1041, ж.р.“Кенана“, гр. Хасково, “за жилищни нужди“. 
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Заповедта не подлежи на оспорване. 
 
 
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art