A+ A A-

Обявление / 24.06.2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Хасково съобщава че с Решение по точка 2 от Протокол № 11/31.05.2016 г. на ЕСУТ е приет проект за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на квартал 62 и изменение на плана за регулация на кв.63, гр. Хасково. 
Проектът се намира в Дирекция “Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18  и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9.00 – 12.00 ч.
Настоящото обявление е публикувано в Държавен вестник бр. 47/21.06.2016 г.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на публикуване в Държавен вестник заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art