A+ A A-

Съобщение / 20.06.2016 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадена Заповед №703/14.06.2016г на кмет на община Хасково за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП - план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.744.311, кв.1200 в ж.р. „Каменец“, гр.Хасково. Имотът се урегулира по имотни граници за „жилищни нужди“.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ Заповедта не подлежи на оспорване.
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art