A+ A A-

Обявление / 15.06.2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
 
На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и във връзка с чл. 128, ал. 10 от ЗУТ, Община Хасково съобщава че с Решение по точка 24 от Протокол № 10/17.05.2016 г. на ЕСУТ е приет Преработен проект за подробен устройствен план – план за улична регулация на ж.р. „Куба” гр. Хасково. 
Предвид уважени жалби от собственици на имоти, находящи се в ж.р.„Куба” гр. Хасково са направени изменения в проекта за план за улична регулация. 
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13  и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9.00 – 12.00 ч.
Настоящото обявление е публикувано в Държавен вестник бр. 45/14.06.2016 г.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на публикуване в Държавен вестник заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art