A+ A A-

Съобщения / 6.06.2016 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадена Заповед №617/30.05.2016г на кмет на община Хасково за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП - план за застрояване за поземлен имот №77195.706.539 в ж.р. „Куба“, гр.Хасково. С плана за застрояване се предвижда свободно, ниско застрояване в имота.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ Заповедта не подлежи на оспорване.

 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадено Разрешение №6/01.06.2016г на кмет на община Хасково за изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект  „Шивашки цех и магазини“, находящ се в поземлен имот №77195.709.36, УПИ X, кв.1 СИЗ, гр.Хасково. 
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ Разрешението не подлежи на оспорване.
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art