A+ A A-

Съобщения / 1.06.2016 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадена Заповед №617/30.05.2016г на кмет на община Хасково за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП - план за застрояване за поземлен имот №77195.706.539 в ж.р. „Куба“, гр.Хасково. С плана за застрояване се предвижда свободно, ниско застрояване в имота.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ Заповедта не подлежи на оспорване.
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Във връзка с чл.131 от ЗУТ, като заинтересовано лице и собственик на ограничено вещно право в УПИ V, кв.15 по плана на гр.Хасково
Ви съобщаваме, че e издадена виза за проектиране на гараж, разположен източно от съществуващата редица гаражи, намиращи се в УПИ V, кв.15 по плана на гр.Хасково .
За справка в кабинет №33, ет.3, сградата на Архитектурата, при община Хасково.
Съгласно условията на чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, визата може да бъде обжалвана пред  Административен съд, чрез Община Хасково, в 14-дневен срок от съобщаването й. 
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art