A+ A A-

Съобщение / 30.05.2016 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
До собствениците на отстъпени права на строеж в поземлен имот №77195.709.39, УПИ IЗа жилищно строителство и обществено обслужване,  кв.9 по плана на гр.Хасково
 
Във връзка  с  чл. 131 от ЗУТ, като заинтересовани лица и собственици на отстъпени права на строеж в имот с идентификатор №77195.709.39 по КК на гр.Хасково, Ви съобщаваме, че е издадена виза за проектиране на 5 броя търговски обекти в УПИ IЗа жилищно строителство и обществено обслужване, отреден за поземлен имот №77195.709.39, кв.9 по плана на гр.Хасково, разположени успоредно на бул.“Васил Левски“, на 3.5м от уличната регулационна линия. 
Визата може да бъде разгледана в стая №33, сградата на ул.“Михаил Минчев“№3(Дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции“).
Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, визата може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14 дневен срок от съобщаването ѝ.
 
 
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art