A+ A A-

Съобщения / 12.04.2016 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх №94И-2527-1/18.02.2016г е издадена Заповед №414/07.04.2016г на кмет на община Хасково за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП - план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.703.150, кв.1063, ж.р. „Кенана“, гр.Хасково.  С ПУП се урегулира имота по вътрешните имотни граници и се предвижда свободно ниско жилищно застрояване.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ Заповедта не подлежи на оспорване.

 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ, дирекция “Устройство на територията”– община Хасково, СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че е издадено Решение №53/29.01.2016г на общински съвет Хасково за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП - парцеларен план за техническата инфраструктура за обект: “Реконструкция на ВЛ 110kV „Арда“ в участъка от стълб №7 до стълб №18 в м. „Свинско дере“, землище гр.Хасково“.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул. “М.Минчев” №3.
Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ Решението не подлежи на оспорване.
 
 
 
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art