A+ A A-

Обявления / 08.04.2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Хасково съобщава че с Решение по точка 6 от Протокол                       № 4/01.03.2016 г. на ЕСУТ е приет проект за Подробен устройствен план - план за регулация на квартал 70, жил.район „Изгрев“ гр.Хасково.
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13  и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9.00 – 12.00 ч.
Настоящото обявление е публикувано в Държавен вестник бр. 27/05.04.2016 г.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на настоящото обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.


ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Хасково съобщава че с Решение по точка 7 от Протокол           № 4/01.03.2016 г. на ЕСУТ е приет проект за Подробен устройствен план - план за регулация на квартал 835, жил.район „Изгрев“ гр. Хасково.
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13  и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9.00 – 12.00 ч.
Настоящото обявление е публикувано в Държавен вестник бр. 27/05.04.2016 г.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на настоящото обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art