A+ A A-

Съобщения / 6.04.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94M-3655-1#2/16.03.2016г. е издадена Заповед  №383/31.03.2016г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №77195.705.403, ж.р.“Куба“I, гр.Хасково, „за жилищно застрояване“. 
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603- 412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Решението не подлежи на оспорване. 

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Ф-346-3#3/27.01.2016г. е издадена Заповед  №382/31.03.2016г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация и план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.730.205, кв.823,ж.р.“Изгрев“, гр.Хасково, „за жилищно застрояване“. 
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603- 412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Решението не подлежи на оспорване. 
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art