A+ A A-

Съобщения / 31.03.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53Т-494-3/03.02.2016г. е издадено Решение №113 от Протокол №8/25.03.2016г. на Общински съвет  Хасково за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за застрояване за имот с номер 110017 в местност „Белене“, землище на с.Орлово, общ.Хасково, обл.Хасково с цел промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди и неговото отреждане „За съоръжение на техническата инфраструктура“.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Решението не подлежи на оспорване. 

 
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково  СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Й-287-1/25.01.2016г. е издадено Решение №114 от Протокол №8/25.03.2016г. на Общински съвет  Хасково за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – парцеларен план за пътна връзка за поземлен имот №031021, местност „Под шосето“, землище на с.Стамболийски, общ.Хасково, обл.Хасково. 
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603-412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Решението не подлежи на оспорване. 

 
СЪОБЩЕНИЕ
 На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Д-3884-1#1/09.02.2016г. е издадена Заповед  №297/02.03.2016г. - за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.743.115, кв.1212, ж.р.“Каменец“, гр.Хасково, „за жилищно застрояване“. 
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603- 412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №33.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Решението не подлежи на оспорване. 

 
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№94Д-1710-1/06.01.2016г. е издадено Решение №83 от Протокол №7/26.02.2016г. на Общински съвет  Хасково за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за поземлен имот №77195.542.9 в местност „Черни камък“/Стопански двор/, „кв.Болярово“, гр. Хасково с цел промяна предназначението на земеделската земя в урбанизирана територия за разширение на обект: „Склад за авточасти“, разположен в съседен поземлен имот №77195.542.27 по КК на гр.Хасково.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603- 412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №33.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Решението не подлежи на оспорване. 

 
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково  СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх.№53Д-448-2/19.01.2016г. е издадено Решение №84 от Протокол №7/26.02.2016г. на Общински съвет  Хасково за одобряване на задание и разрешаване изработването на подробен устройствен план – план за застрояване, парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура и комуникационно-транспортен план за изграждане на пътна връзка за поземлен имот №77195.334.16 в местност „Бюкя“, гр.Хасково с цел промяна предназначението на земеделската земя в урбанизирана територия за обект: „Изграждане на паркинг за продажба на автомобили/автоборса/ и сервиз за смяна на гуми“.
Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 603- 412 и в стая №33 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №33.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ  Решението не подлежи на оспорване. 

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art