A+ A A-

Обявление / 29.01.2016 г.

Обявление
 
Община Хасково на основание чл.149 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/ обявява, че е издадена Заповед №492/23.12.2015 г. за допълване на  разрешение за строеж № 180/09.06.2011 г., за строеж: “Преустройство на сутерен в заведение за бърза закуска”, находящ  се в ПИ 77195.735.4 по КК /УПИ ІІ, кв.525 по РП/ на гр.Хасково, бул.“България“ № 152.
Издаденото Разрешение за строеж, може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по реда на чл.216, ал.2 от ЗУТ чрез Община Хасково пред Началника на Регионалната дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/– Хасково в 14 дневен срок от получаване на съобщението.
 
Кмет на Община Хасково:
Добри Беливанов
 
Съгласувал:
Арх.Деляна Панайотова
Главен архитект на Община Хасково
 
Изготвил:
Антония Дечева
Гл.специалист отдел РРСА

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art