A+ A A-

Към преписка с Вх. № ТСУ000353 / 24.07.2015 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
                           
Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ / Закона за устройство на територията / и при условията на чл.61, ал.3 от АПК / Административно-процесуален кодекс / обявява на следните заинтересувани лица:
Ангел Желев Ангелов-бул. „Васил Левски” №26, вх.А, ап.87,
че е изработен проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване  и работен устройствен план на УПИ І-За административно обществено обслужване , кв. 398 по плана на гр. Хасково.
УПИ І-За административно обслужване, кв.398, гр.Хасково е в устройствена зона „Ц” – централна зона при следния режим на застрояване.
- етажност – 1 до 7 етажа, височина    5.00 до 24.00 м
- плътност на застрояване / П-зстр/   без ограничение
- коефициент на интензивност / Кинт/  без ограничение
- начин на застрояване – свързано /с/
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9.00 – 12.00 ч.
Вие, като съсобственик на имот № 77195.723.246 сте заинтересувано лице по смисъла на чл. 131 от ЗУТ.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ искания и възражения по проекта се правят в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
 
ДОБРИ БЕЛИВАНОВ
Кмет на Община Хасково
 
Съгласувал:
инж.Дарина Колева
Директор дирекция „УТ ” на Община Хасково
 
Инж.Снежана Стойнова
Началник отдел „Градоустройство”
 
Изготвил: 
Делчо Тончев
Гл.специалист в отдел”Градоустройство”
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art