A+ A A-

Към преписка с вх.№94-Г-842-2/23.05.2014г.

О Б Я В Л Е Н И Е   
 
Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:
- Иванка Генкова Василева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. “ Георги Кирков “ №49 ; вх. В,
- Васил Костов Василев - с последен известен административен адрес: гр. Хасково,  ул. „ Странджа планина “ №17 ; вх. В ;  ап. 5 ,
- „ Вижън ДД “ ЕООД  - с последен известен административен адрес: гр. Стара Загора, ул. „ Козлодуй “ №2 ; ет. 3 ; ап. 5 ,
- Ненад Цанев Андонов  - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „ Видин  “ №13 ; вх. А ; ет. 2 ; ап. 11 ,
- Живко Христов Панушев - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „ Тутракан “ №21 ; ет. 2 ; ап. 3,
- Костадин Василев Василев - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „ Георги Кирков “ №26 ; вх. Б ; ет. 4 ; ап. 10 ,
- Людмила Георгиева Абаджиева  - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „ Драгоман “ №38 ,
- Стойчо Демирев Караджов -  с последен известен административен адрес: гр. Хасково,  ул. „ Стара планина “ №45-51 ; вх. Б ;  ап. 14 ,
- Анна Делчева Стоянова - с последен известен административен адрес: гр. Хасково,  ж.к. „ Орфей “ №29 ; вх. Б ; ет. 2 ;  ап. 17 ,
че с Заповед №1318/04.11.2015г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация на УПИ IV поземлен имот 77195.714.208, кв. 295, гр. Хасково.
Заповедта и проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
В 14- дневен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да обжалват Заповедта на Кмета пред Административен съд                    гр. Хасково.
 
ДОБРИ  БЕЛИВАНОВ
Кмет на Община Хасково
 
инж. Дарина Колевa
Директор дирекция „ УТ “
 
инж. Снежана Стойнова 
Началник отдел “Градоустройство”
 
изготвил:
Емил Мишев
гл. специалист в отдел “Градоустройство”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art