A+ A A-

Към преписка с вх.№П-56-1/12.09.2015г.

ОБЯВЛЕНИЕ   
       
Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:
- Иларион Танев Чилиниров – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. “ Воеводска “ №5,
- Красимира Иванова Пончева - с последен известен административен адрес: гр. Хасково , ул. “ Георги Кирков “ №88-96 ; вх. В,
- Иван Стоилов Илиев - с последен известен административен адрес: гр. Пловдив , бул. “ Александър Стамболийски “ №59,
- Иванка Митева Иванова - с последен известен административен адрес: гр. Хасково , ж.к. “ Орфей “ №29 ; вх. В ; ет. 4 ; ап. 45,
- Димитър Атанасов Велчев - с последен известен административен адрес: гр. Хасково , бул. “ Г. С. Раковски “ №33 ; вх. А ; ет. 2 ; ап. 4,
- Георги Христов Дяков - с последен известен административен адрес: гр. Хасково , ул. “ Цар Страшимир “ №9 ; вх. Г ; ет. 2 ; ап. 4,
- Христо Петров Георгиев - с последен известен административен адрес: област Хасково , общ. Минерални бани, с. Спахиево,
- Антон Танчев Чилингиров - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. “ Воеводска “ №5,
че е изработен проект за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация на УПИ Iза комплексно жилищно строителство  поземлен имот №77195.713.115 , кв. 22 гр. Хасково.
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ.
 
ДОБРИ  БЕЛИВАНОВ
Кмет на Община Хасково 
 
инж. Дарина Колева
Директор дирекция „ УТ “
 
инж. Снежана Стойнова 
Началник отдел “Градоустройство ”
 
изготвил
Емил Мишев
гл. специалист в отдел “ Градоустройство ”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art