A+ A A-

Към преписка с вх.№ ТСУ000512 / 24.08.2015 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
 
На основание чл.130 от ЗУТ( Закона за устройство на територията) и при условията на чл.61, ал.3 от АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на
- Алпер Хайретин Йълмаз-ул. „Кичево” №1, гр.Хасково,
- Благовест Венциславов Чавдаров-ул. „Добруджа” № 22, гр. Хасково,
- Димо Тодоров Димов – с.Тракиец, общ.Хасково, област Хасково и 
- Севдалина Благоева Петкова- гр.София, ул. „Струмица” № 6,
че със Заповед  № 1490 / 03.12.2015 г. на Кмета на Община Хасково, е одобрен проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за  застрояване на УПИ VІІІ За обществено обслужване( ПИ 77195.721.311 ), кв.506 по плана на  гр. Хасково.
С изменението на плана за застрояване между УПИ VІІІ ( ПИ 77195.721.311 ) и поземлен имот № 77195.721.312( представляващ част от УПИ VІ За жилищно строителство, КОО и подземни гаражи) се определя свързано застрояване, като съществуващата сграда с идентификатор 77195.721.312.1 се предвижда за запазване.
За УПИ VІІІ За обществено обслужване, кв506, гр.Хасково е в устройствена зона „Ц” – централна зона със следния режим на застрояване за имота: 
- етажност – 3 до 4 етажа, височина 10 – 12.50 м
- плътност на застрояване / Пзастр /   до  80 %
- коефициент на интензивност / Кинт /   до 3.0 
- минимална озеленена площ / Позел /       2 %
- начин на застрояване – свързано / д /
Заповедта и проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на    ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9.00 – 12.00 ч.
Вие, като собственик на имот №77195.721.311 сте заинтересувано лице по смисъла на чл. 131 от ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на заповедта.
 
ДОБРИ  БЕЛИВАНОВ
Кмет на Община Хасково
 
арх.Деляна Панайотова
Гл.архитект на Община Хасково
 
инж.Снежана Стойнова
Началник отдел „Градоустройство”
 
Изготвил: Делчо Тончев
Гл.специалист в отдел „Градоустройство”
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art