A+ A A-

Към преписка с вх.№ТСУ000934/17.09.2015г.

О Б Я В Л Е Н И Е   
             
Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:
- Недялка Стойкова Калоферова – с последен известен административен адрес:  гр. Хасково, ж.к. “ Орфей “ №2 ; вх. Б ; ет. 1 ; ап. 4 и с. Мандра, общ. Хасково.
че е изработен проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ IV191 , кв. 38, по плана на с. Мандра , общ. Хасково.
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ.

ДОБРИ  БЕЛИВАНОВ
Кмет на Община Хасково

инж. Дарина Колева
Директор дирекция „ УТ “

инж. Снежана Стойнова
Началник отдел “Градоустройство ”

изготвил:
Гергана Христова
гл. специалист в отдел “ Градоустройство ”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art