A+ A A-

Към преписка с вх.№ТСУ001255/16.10.2015 г.

О Б Я В Л Е Н И Е 
 
Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: 
-Митко Гинев Гинев –с адрес:гр. Хасково,ул.”Каменна”№ 17,като собственик на имот № 77195.702.98,ж.р.”Кенана”, гр.Хасково
-Метин Расимов Юсуф-с адрес:с.Синчец,общ.Ардино
че е изготвен  Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване  за поземлен имот № 77195.702.101, кв. 1033, жил. район “Кенана”, гр. Хасково.
В кв. 1033 по регулационния план на ж.р.”Кенана”,гр. Хасково за поземлен мот № 77195.702.101 се образува самостоятелен урегулиран поземлен имот – УПИ XVI, с конкретно предназначение “за жилищно застрояване”, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие с имотните граници. 
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ.
 
инж. Добри Беливанов
Кмет на Община Хасково
 
инж.Дарина Колева
Дирекция директор “УТ”
 
инж. Снежана Стойнова 
Началник отдел “Градоустройство”
                                                                           
изготвил:
Ганка Манолова
гл. специалист в отдел “ Градоустройство ”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art