A+ A A-

Към преписка с вх.№ТСУ001264/19.10.2015 г.

О Б Я В Л Е Н И Е 
 
Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: 
-Черешка Гавраилова Карачанова –с адрес:гр.Хасково,ул.”Хан Аспарух” ,като съсобственик на имот № 77195.113.282,ж.р.”Кенана”
-Стойно Митков Карачанов-с адрес:гр.Хасково,ул.”Хан Аспарух”
-като съсобств. на имот № 77195.113.282,ж.р.”Кенана”
-Иванка Стойчева Карачанова-с адрес:гр.Хасково,ул.”Оборище”
-като съсобств. на имот № 77195.113.282,ж.р.”Кенана”,гр.Хасково
-Венелин Делчев Карачанов-с адрес:гр.Хасково,ул.”Кюстенджа”
-Като съсобств. на имот № 77195.113.282,ж.р.”Кенана”,гр.Хасково
-Богдан Иванов Карачанов-с адрес:гр.Варна,ул.”Цар Петър”№3
че е изготвен  Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване  за поземлен имот № 77195.113.196, кв. 1004, жил. район “Кенана”, гр. Хасково. 
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ.
 
 
нж. Добри Беливанов
Кмет на Община Хасково
 
инж.Дарина Колева
Директор дирекция “УТ”
 
инж. Снежана Стойнова 
Началник отдел “Градоустройство”
                                                                           
изготвил:
Ганка Манолова
гл. специалист в отдел “ Градоустройство ”
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art