A+ A A-

Към преписка с вх.№ТСУ000832-001/2.10.2015 г.

О Б Я В Л Е Н И Е
 
Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: 
 
-Анета Асенова Митева– с адрес:с. Войводово, като собственик на УПИ XV 46 ,кв. 9 с.Войводово
че на основание чл.140 от ЗУТ е издадена виза за проектиране на “жилищна сграда на 1 ет. и запазване на съществуващата двуетажна жилищна сграда” в УПИ XIII 45 , кв. 9,с.Войводово.
Визата се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ визата може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд  в 14 дневен срок от съобщаване и.
 
 
Добри Беливанов
Кмет на Община Хасково
 
инж.Дарина Колева
Директор дирекция “УТ”
 
инж. Снежана Стойнова 
Началник отдел “Градоустройство”
                                                                           
изготвил:
Ганка Манолова
Гл. специалист в отдел “ Градоустройство ”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art