A+ A A-

Обявление / 23.12.2015 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/,     обявява,    че   е    издадено  разрешение  за  строеж     № 482/17.12.2015 г. на „КЛОКОТНИЦА ИНВЕСТ”АД, за строеж: „Реконструкция с преустройство и промяна предназначението на част от сутерена и части от киносалон и магазин № 4, разположени на партера на магазин „БИЛЛА МАРКЕТ”, находящ се в ПИ 77195.723.304 по КК на гр.Хасково, пл.”Общински” № 3, гр.Хасково.
Издаденото Разрешение за строеж, може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по реда на чл.216, ал.2 от ЗУТ чрез Община Хасково пред Началника на Регионалната дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/– Хасково в 14 дневен срок от получаване на съобщението.

Кмет на Община Хасково:
Добри Беливанов:п

Съгласувал:
Арх.Деляна Панайотова:п
Главен архитект на Община Хасково

Изготвил:
Антония Дечева:п
Гл.специалист отдел РРСА

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art