A+ A A-

Обявления / 21.12.2015 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/, обявява, че е издадено разрешение за  строеж  № 417/04.11.2015 г. на  МАРИЯ ГОСПОДИНОВА УШЕВА, за  строеж „Подпорна стена”, находяща се в с.Гарваново, общ.Хасково.
Издаденото Разрешение за строеж, може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по реда на чл.216, ал.2 от ЗУТ чрез Община Хасково пред Началника на Регионалната дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/– Хасково в 14 дневен срок от получаване на съобщението.


Кмет на Община Хасково:
Добри Беливанов:п

Съгласувал:
Арх.Деляна Панайотова:п
Главен архитект на Община Хасково

Изготвил:
Антония Дечева:п
Гл.специалист отдел “РРСА”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art