A+ A A-

Към преписка с вх.№ ТСУ000455/ 05.08.2015 г.

О Б Я В Л Е Н И Е
 
Община Хасково на основание чл. 54, ал. 2  от ЗКИР (Закона за кадастъра и имотния регистър) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: 
 
-неизвестен собств. на имот  УПИ IX 79 , кв. 10 по плана на с. Маслиново, общ.Хасково
 
че със Заповед №1461/01.12.2015г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за изменение на кадастралния план на имот пл.№ 85, кв. 10, с. Маслиново, общ. Хасково.          
Заповедта и проектът се намират в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
На основание чл. 54, ал. 6 от ЗКИР заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването и.
 
 
Добри Беливанов
Кмет на Община Хасково
 
арх.Деляна Панайотова
Гл. архитект на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова 
Началник отдел “Градоустройство”
                                                                           
изготвил:
Ганка Манолова
Гл. специалист в отдел “ Градоустройство ”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art