A+ A A-

Към преписка с вх.№ ТСУ000451/04.08.2015г.

О Б Я В Л Е Н И Е
 
Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: 
 
-Даниела Митева – с адрес:гр. Хасково,бул.”Съединение” №10 , като собственик на имот  № 77195.701.336, кв.1023, ж.р.”Кенана”,гр.Хасково
-Христина Христова Томова-с адрес:гр.Хасково,бул.”Илинден”№10, като собств. на имот № 77195.701.559,кв.1023,ж.р.”Кенана”,гр.Хасково
че със Заповед №1180/05.10.2015г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот № 77195.701.337, кв. 1023, жил.район”Кенана”, гр. Хасково.
Заповедта и проектът се намират в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта маже да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд  в 14 дневен срок от съобщаване на заповедта.
 
Добри Беливанов
Кмет на Община Хасково
 
арх.Кремена Цонева
Гл. арх. на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова 
Началник отдел “Градоустройство”
                                                                           
изготвил:
Ганка Манолова
Гл. специалист в отдел “ Градоустройство ”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art