A+ A A-

Към преписка с вх.№ ТСУ00223/14.07.2015г.

О Б Я В Л Е Н И Е   
       
Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:
- Силвена Атанасова Митева – с последен известен административен адрес:  гр. Хасково, бул. “ Васил Левски “ №62 ; ет. 2,
- Красимира Добрева Мирчонова - с последен известен административен адрес: гр. Хасково , ул. “ Велико Търново  “ №12 ; вх. В ; ет. 2 ; ап. 29,
че е изработен проект за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация на УПИ III ( поземлен имот №77195.712.23 ) и УПИ II ( поземлен имот 77195.712.24 и №77195.712.26 ) , кв. 324а гр. Хасково.
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ.
 
 
ВрИД  Кмет на Община Хасково 
инж. Недялка Станева
 
арх. Кремена Цонева
Главен Архитект на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова 
Началник отдел “Градоустройство ”
 
изготвил
Гергана Христова
гл. специалист в отдел “ Градоустройство ”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art