A+ A A-

Към преписка с вх.№ТСУ-000637

О Б Я В Л Е Н И Е 
 
Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: 
-Пламен Манолов Христов –адрес:с.Гарваново, общ.Хасково
-Недялка Тодорова Костова-с адрес:с.Гарваново,общ.Хасково
-Филип Тодоров Филипов-с адрес:с.Гарваново,общ.Хасково, като съсобст. на имот № 77195.112.8,м.”Карамутли”гр.Хасково
че е изготвен  Подробен устройствен план – план за застрояване и план-схема за електрозахранване за поземлен имот № 77195.112.19, м.“Карамутли”, гр. Хасково.
За поземлен имот №77195.112.19, м.”Карамутли”, землище на гр. Хасково се определя застрояване за жилищни нужди при следните показатели на застрояване за имота:-етажност до 3 етажа, височина до 10.00м., плътност на застрояване до 60%,коефициент на интензивност до 1.2, минимална озеленена площ 40%.
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ.
 
ВрИД Кмет на Община Хасково
Инж. Недялка Станева
 
арх.Кремена Цонева
Гл.архитект на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова 
Началник отдел “Градоустройство”
                                                                           
изготвил:
Ганка Манолова
гл. специалист в отдел “ Градоустройство ”
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art