A+ A A-

Към преписка с вх.№94 М-1057-1 / 14.04.2014 г.

О Б Я В Л Е Н И Е
 
На основание чл.130 от ЗУТ( Закона за устройство на територията) и при условията на чл.61, ал.3 от АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на 
Пенка Митрева Куновска - ул. „Акация” № 11а, ет.1, ап.6, гр.Хасково,
че със Заповед   № 974 / 20.08.2015 г. на Кмета на Община Хасково, е одобрен проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ ХІ, кв.3 по плана на с.Клокотница, общ.Хасково.
Изменението на плана за регулация се изразява в промяна на предназначението на УПИ ХІ от „за жилищни нужди” в „за търговска дейност”
УПИ ХІ за търговска дейност, кв.3, с.Клокотница, общ.Хасково е в устройствена зона „Жм” – жилищна зона с ниско застрояване
Заповедта и проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на    ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9.00 – 12.00 ч.
Вие, като собственик на имот №16 сте заинтересувано лице по смисъла на чл. 131 от ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на заповедта.
 
Вр.ИД Кмет на Община Хасково
Инж. Недялка Станева
 
арх. Кремена Цонева
Главен Архитект на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова
Началник отдел “ Градоустройство “
 
Изготвил:
Делчо Тончев
гл. специалист в отдел “ Градоустройство ”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art