A+ A A-

Към преписка с вх.№94-00-506/07.09.2015 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   
        
Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на:
- Петър Благоев Аврамов  гр. Свиленград, ул. „Поройна“ №16 вх.А ет.5, ап.57,
че е изготвен  план за регулация на УПИ XII (поземлен имот №77195.736.7)  кв. 152 по плана на гр. Хасково
 
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14- дневен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да обжалват проекта.
 
инж. Недялка Станева
ВрИД Кмет на Община Хасково
 
арх. Кремена Цонева
Главен Архитект на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова 
Началник отдел “Градоустройство ”
 
изготвил:
Емил Мишев
гл. специалист в отдел “ Градоустройство ”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art