A+ A A-

Към преписка с вх.№ ТСУ000598/17.08.2015г.

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:
- Иванка Гинкова Василева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. “ Георги Кирков  “ №49,
- „ Вижън ДД “ ЕООД - с последен известен административен адрес: гр. Стара Загора , ул. “ Козлодуй  “ №2 ; ет. 3; ап. 5,
че е изработен проект за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация на УПИ IV ( поземлен имот №77195.714.280 ) , кв. 295 гр. Хасково.
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ.
 
ВрИД  Кмет на Община Хасково 
инж. Недялка Станева
 
арх. Кремена Цонева
Гл. архитект на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова
Началник отдел “ Градоустройство “
 
изготвил
Гергана Христова
гл. специалист в отдел “ Градоустройство ”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art