A+ A A-

Към преписка с вх.№ ТСУ000569/ 13.08.2015 г.

О Б Я В Л Е Н И Е 
 
Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: 
-Йосеф Руфат Камхи  –с адрес:гр.София,р-н.”Възраждане”,като съсобств. на имот 77195.723.242.1.3, кв. 398,гр.Хасково
-Софи Руфат Камхи-с адрес:гр.София,р-н.”Възраждане”, като съсобств на имот 77195.723.242.1.2, кв. 398,гр.Хасково
-Недялка Дим. Григорова-с адрес:гр.Кюстендил,ул.”Раковски”, като съсобств. на имот №77195.723.243.1.1, кв.398,гр.Хасково
-“Ана-Б-Илиеви и Сие”СД-с адрес:гр.Хасково,ул.”Пловдивска”,като съсобств. на имот №77195.723.243.1.5,кв.398,гр.Хасково
-Евгения Иванова Христова-с адрес:гр.Хасково,ул.”Гургулят”№2,като съсобств. на имот №77195.723.243.1.9,кв.398,гр. Хасково
-Мила Калинова Петрова-с адрес:гр.Пловдив,ул.”П.Ю.Тодоров”,като съсобств на имот №77195.723.242.1.2,кв.398,гр.Хасково
че е изготвен  Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване и работен устройствен план за УПИ I за администр. и общ.обсл. , кв. 398 , гр. Хасково. Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на              ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ.
 
ВрИД Кмет на Община Хасково
Инж. Недялка Станева
 
арх.Кремена Цонева
Гл.архитект на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова 
Началник отдел “Градоустройство”
                                                                           
изготвил:
Ганка Манолова
гл. специалист в отдел “ Градоустройство ”
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art