A+ A A-

Към преписка с вх.№ 94-00-556/ 11.09.2015 г.

О Б Я В Л Е Н И Е 
 
Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: 
-Соня Миткова Колева –адрес:гр.Хасково,пл.”Лебеда” №3,като собственик на имот № 77195.729.375,ж.р.”Изгрев”
че е изготвен  Подробен устройствен план – изменение на плана за улимна регулация за територията югоизточно от поз. имоти № 77195.109.34 и № 77195.109.9 и северно от кв.1026, жил. район “Кенана”, гр. Хасково.
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на  ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ.
 
ВрИД Кмет на Община Хасково
Инж.Недялка Станева
 
арх.Кремена Цонева
Гл.архитект на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова 
Началник отдел “Градоустройство”
                                                                           
изготвил:
Ганка Манолова
гл. специалист в отдел “ Градоустройство ”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art