A+ A A-

Към преписка с вх.№.94П-1099-1/09.04.2015 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   
    
Община Хасково на основание чл. 134, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията), обявява на следните заинтересувани лица: 
- Петя Милушева Петкова ул. „ Прохлада“ № 7, вх. А, ет.3, ап.9 гр. Габрово като съсобственик на имот  № 77195.734.259
- Албена Тодорова Благоева ул. „ Светлина“ № 52 гр. Хасково като съсобственик на имот  № 77195.734.259
- Магдалена Милушева Тончева ул. „ Осми октомври“ № 10, вх.А, ет.4, ап. 14   гр. Кърджали като съсобственик на имот  № 77195.734.259,
 
че със Заповед № 869/21.07.2015г. на Кмета на Община Хасково, е одобрен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на УПИ V (поземлени имоти №77195.734.257 и 77195.734.258)  кв. 182 по плана на гр. Хасково.
 
Проектът и Заповедта се намират в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14- дневен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да обжалват проекта.
 
инж. Недялка Станева
ВрИД  Кмет на Община Хасково
 
арх. Кремена Цонева
Главен Архитект на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова 
Началник отдел “Градоустройство ”
 
изготвил:
Емил Мишев
гл. специалист в отдел “ Градоустройство ”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art