A+ A A-

Към преписка с вх.№94-Д-3652-1/22.08.2014г.

О Б Я В Л Е Н И Е   
    
Община Хасково на основание чл.54, ал.4 от Закона за кадастъра и имотния регистър / ЗКИР /, и във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, обявява на следните заинтересувани лица: 
- Тодорка Кръстева Тодорова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „ Гара Движение “ № 49,
- Гинка Мавродиева Петрова - с последен известен административен адрес: общ. Хасково, с. Маслиново,
 че, на основание §4, ал.1, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР ), чл. 57, т.3, т.4 и т.9 от Наредба №3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е издадена  Заповед №688/12.06.2015г. на Кмета на Община Хасково, за изменение на кадастралния план на имот с планоснимачен №30,  кв. 7 по плана на с. Маслиново, Община Хасково
Заповедта и проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
На основание чл.54, ал.6 от ЗКИР заповедта по ал.4 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Aдминистративен съд – Хасково.
 
ВрИД Кмет на Община Хасково 
инж. Недялка Станева
 
арх. Кремена Цонева
Главен Архитект на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова 
Началник отдел “Градоустройство ”
 
изготвил
Гергана Христова
гл. специалист в отдел “ Градоустройство ”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art