A+ A A-

Към преписка с вх.№94-M-3951-2/07.08.2015 г.

О Б Я В Л Е Н И Е 
        
Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2  от ЗУТ (Закона за устройство на територията), обявява на:
- Пеню Димитров Гочев, с. Стамболийски, като собственик на ПИ 98,
че със Зaповед № 798/08.07.2015г. е одобрен   проект за Изменение на кадастрален план на имот 101 кв. 12, по плана на с.Стамболийски, общ. Хасково.
 
Заповедта и проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14- дневен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да обжалват Заповедта на Кмета пред Административен съд  гр. Хасково.
 
инж. Недялка Станева
ВрИД Кмет на Община Хасково
 
арх. Кремена Цонева
Главен Архитект на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова 
Началник отдел “Градоустройство ”
 
изготвил:
Емил Мишев
гл. специалист в отдел “ Градоустройство ”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art