A+ A A-

Към преписка с вх.№ 94 А-3294-2 / 06.11.2014 г.

О Б Я В Л Е Н И Е
 
На основание чл.130 от ЗУТ( Закона за устройство на територията) и при условията на чл.61, ал.3 от АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на 
- Славка Илиева Бонева - ул. „Кап.Петко Войвода” № 16, ет.4, ап.32, гр. Пловдив
- Марина Илиева Матева - ул. „Кап.Петко Войвода” № 10, ет.3, ап.18,
- Кичка Желева Матева   - ул. „Кап.Петко Войвода” № 10, ет.3, ап.18,
- Тонка Желева Матева -   ул. „ Дуган Хисар” № 6
че със Заповед   № 718 / 22.6.2015 г. на Кмета на Община Хасково, е одобрен проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на с. Въгларово и план за застрояване за УПИ І и УПИ ІІ, кв.57, с.Въгларово, общ.Хасково.
С изменението на плана за регулация се се проектира улица с осови точки, о.т. 203 – о.т.289/нова/ - о.т.290/нова/ с ширина 15.00 м.
Регулационната граница на с.Въгларово се проектира по имотните граници на имоти № 080001, № 080002 и 080005, м. „Екенлика”, землище на с.Въгларово, Община гр.Хасково.
Образува се нов квартал № 57, в който се проектират следните два самостятелни урегулирани поземлени имота:
-УПИ І / за им. № 080001 и им.№ 080002/.
-УПИ ІІ  / за им.№ 080005/.
Заповедта и проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на    ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от  9.00 – 12.00 ч.
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на заповедта.
 
инж. Георги Иванов: 
Кмет на Община Хасково
 
арх. Кремена Цонева
Главен Архитект на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова
Началник отдел “ Градоустройство “
 
Изготвил:
Делчо Тончев
гл. специалист в отдел “ Градоустройство ”
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art