A+ A A-

Към преписка с вх.№ 94-A-3680-3/20.04.2015г.

О Б Я В Л Е Н И Е   
      
Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:
- Дилян Василев Делчев – с последен известен административен адрес:  гр. Хасково, кв. Болярово, ул. „ Кочо Честименски ” №3,
- Росица Славова Делчева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, кв. Болярово, ул. „ Кочо Честименски ” №3,
че с Заповед №757/01.07.2015г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ IЗа училище , кв. 13а и план за застрояване за поземлени имоти 77195.518.493 и 77195518.494, кв. 13а „ Болярово “ , гр.Хасково.
Заповедта и проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
В 14- дневен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да обжалват Заповедта на Кмета пред Административен съд  гр. Хасково.
 
инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
арх. Кремена Цонева
Главен Архитект на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова 
Началник отдел “Градоустройство ”
 
изготвил
Гергана Христова
гл. специалист в отдел “ Градоустройство ”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art