A+ A A-

Към преписка Вх.№94-Х-1207-4#2/18.06.2014г.

О Б Я В Л Е Н И Е   
     
Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:
 
- Вълко Кирев Чолаков - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „ Драгоман “ №130, 
- Иван Димитров - с последен известен административен адрес: гр. Хасково,ул. „ Тринадесети март “ №22, ет. 2,
- Румен Гочев Радев - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „ Тринадесети март “ №22, ет. 1, 
- Славчо Георгиев Славчев - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „ Тринадесети март “ №22, ет. 2, 
- Ангел Петев Марашев - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „ Тринадесети март “ №18, ет. 4 ; ап. 11, 
- Желязка Колева Чолакова - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „ Тринадесети март “ № 22, ет. 3, 
- Димитрийка Вангелова Сакарска - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „ Тринадесети март “ №18, ет. 2 ; ап. 5, 
- Атанаска Янкова Атанасова - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „ Тринадесети март “ №18, вх. Б, ет. 5 ; ап. 40, 
- Николай Янков Атанасов - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „ Тринадесети март “ №18, ет. 5 ; ап. 14, 
- Латка Делчева Иванова - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „ Тринадесети март “ №22, ет. 1,
че с Заповед №1710/06.11.2014г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ III, кв.358 и работен устройствен план за УПИ III и УПИ IV, кв. 358 по плана на  гр. Хасково.
 
Заповедта и проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
В 14- дневен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да обжалват Заповедта на Кмета пред Административен съд                       гр. Хасково.
 
 
инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
арх. Кремена Цонева
Главен Архитект на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова 
Началник отдел “Градоустройство ”
 
изготвил
Гергана Христова
гл. специалист в отдел “ Градоустройство ”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art